Svetsarvägen 15 2tr

171 41 Solna

Org.nr: 559170-0108

Kundtjänst öppen (mån-fre) 09:00 - 11:30 och 12:00 - 15:00

info@kraftviken.se

040-644 43 60

Kraftviken Energi

Kundservice

Socialt

  • Facebook - Black Circle

 

Avtalsvillkor Företag
 

1. ALLMÄNT

 

1.1 Kraftviken Energi AB (org.nr. 559170-0108) , Svetsarvägen 15 2tr - SE-171 41 Solna, benämns nedan som ”Leverantören” och dess hemsida, www.kraftviken.se, som ”Hemsidan”.

1.2 Kundservice, mail: ; tel: 0406444360 benämns nedan som ”Kundservice”.


1.3.Dessa avtalsvillkor, som tillämpas från och med 2019-08-01, benämns nedan som ”Villkoren” och tillsammans med förekommande muntliga eller elektroniska accepter jämte avtalsbekräftelsen, ”Avtalet”.

1.4.Det företag som anges i avtalsbekräftelsen benämns nedan som ”Kunden”.

2. AVTALETS TILLÄMPNING

 

​2.1.Avtalet gäller från och med det datum som Leverantören anger i avtalsbekräftelsen och för det elområde där elen förbrukas. Om Avtalet ingåtts muntligt kompletteras det i efterhand med en skriftlig avtals bekräftelse.

 

2.2.Om parterna enats om en bestämd tidpunkt för leveransstart framgår denna av Avtalet, annars gäller snarast möjligt med beaktande av villkoren i Kundens senast gällande elhandelsavtal. Om avtalet gäller för en bestämd bindningstid räknas denna från tidpunkten för leveransstart.

 

2.3.Leverantören är skyldig att leverera, och Kunden är skyldig att motta, el under avtalad period enligt Avtalet. Detta gäller dock inte om Avtalet inte skulle godkännas av Leverantören efter sedvanlig kreditprövning av Kunden. Om Leverantören inte fullgör sina skyldigheter enligt Avtalet har Kunden rätt till ersättning för den skada som Kunden lidit i enlighet med vad som föreskrivs i Branschvillkoren.

 

2.4.Leverantörens Avtal omfattar inte elnätsavgifter. Dessa regleras i särskilt avtal mellan Kunden och elnätsföretaget.

 

2.5.Utöver Avtalet tillämpas de vid var tid gällande Branschvillkoren, Allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till företag, för närvarande med beteckningen EL 2012 N (rev). Om dessa Villkor och Branschvillkoren innehåller motstridiga uppgifter gäller dessa Villkor före Branschvillkoren. Samtliga villkor finns att läsa på Hemsidan och kan beställas hos Kundservice.

 

2.6.Kunds eventuella ändringar och tillägg i den förtryckta texten i avtalet måste skriftligen godkännas av Leverantören för att vara gällande.

 

2.7.Leverantören förbehåller sig rätten till prisförändringar till följd av förändringar av nuvarande statliga avgifter/tillägg, samt förändringar i andra ramvillkor för kraftförsäljning på detaljhandelsmarknaden. Leverantören kan anpassa priselementen och villkoren för avtal via www.kraftviken.se.

 

2.8. Kund äger inte rätt att överlåta detta avtal på annan motpart utan Leverantörens i förväg lämnade skriftliga medgivande.

 

2.9. I övrigt förbehåller sig Leverantören rätten att uppdatera dessa allmänna villkor.

 

2.10. Leverantören ansvarar inte för indirekta förluster till följd av fel, såvida inte skadan har orsakats genom grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse av Leverantören. Leverantörens totala ansvar är begränsat till SEK 2 500 för varje enskilt fall om inte förlusten beror på grov vårdslöshet från Leverantörens sida. Kund kan omedelbart säga upp avtalet vid väsentligt avtalsbrott från Leverantören. Vid konkurs eller om Leverantören måste sluta leverera ström avslutas alla skyldigheter under sista balansdagen.

 

2.11. Avtalsperioden framgår av Elavtal. Kraftviken Energi AB ansvarar inte i något fall för försenad leveransstart som beror på bristfällig eller felaktig information från Kund eller Kunds ombud.

 

2.12. Leverantören har rätt att på avtalat pris fakturera vid varje tidpunkt gällande energiskatt, mervärdeskatt och andra av myndigheter fastställda skatter och avgifter. Vid ändring eller införande av energiskatt, mervärdeskatt, prisområden, elcertifikat och andra av myndigheter fastställda skatter och avgifter äger Leverantören rätt att utan föregående information till Kund justera faktureringen i motsvarande mån.

 

2.13. Kraftviken Energi AB tar inget ansvar om kunden beställer el från Kraftviken Energi AB och i samband med detta bryter ett bindande avtal med tidigare leverantören.

 

2.14. Uppsägning skall ske av Kund eller av ombud med giltig fullmakt från Kund. Vid uppsägning som inte följs av ett faktiskt leverantörsbyte övergår avtalet, om inte annat överenskommet, vid avtalstidens utgång till likvärdig avtalsform.

 

2.15. Vid flytt medföljer Kunds avtal till ny adress. Leverantören har fullmakt att hämta in all nödvändig information från nätägare för uppstart på ny adress. Kund förpliktar sig att meddela Leverantören innan flytt.

 

2.16. I tillägg får Leverantören fullmakt att reaktivera Kund om inte uppsägelse föreligger. Alla priser till företag är exklusive moms.

 

2.17. Kunds eventuella ändringar och tillägg i den förtryckta texten i avtalet måste skriftligen godkännas av Kraftviken Energi AB för att vara gällande.

 

2.18. Kraftviken Energi AB kan komma att genomföra kreditprövning av kund, vilken kan leda till att kunds beställning inte accepteras. I händelse av brist på kreditvärdighet kommer Leverantören att kunna fakturera ett belopp på 2 månadsfakturor som en deposition. Så snart depositionen är betald kommer Leverantören att aktivera avtalet.

 

3. UPPSTART OCH FULLMAKT

 

3.1 Vid signering av avtalet ger kund fullmakt för Kraftviken Energi AB eller den Kraftviken Energi AB förordnar i sitt ställe till att kunna säga upp befintliga avtal och ingå avtal med nya leverantörer, samt inhämta upplysningar om företaget från leverantören innan uppstart. I tillägg får Kraftviken Energi AB fullmakt att aktivera kund om inte skriftlig uppsägelse existerar.

 

3.2 Kraftviken Energi AB tar inget ansvar om kunden beställer el från Kraftviken Energi AB och i samband med detta bryter ett bindande avtal med tidigare leverantören. Kraftviken Energi AB förbehåller sig rätten att acceptera avtalet även om avtalet kommer Kraftviken Energi AB tillhanda vid ett senare datum.

 

4. AVTALSPERIOD

 

4.1 Kund förbinder sig att köpa el från Kraftviken Energi AB till överenskommet pris under avtalsperioden. Avtalstid avtalas på kontraktet om ingen uppsägning sker av kund, eller av ett ombud med en fullmakt av kund. Minst 12 månader före avtalets utgång förlängs avtalet med Kraftviken Energi AB vid förlängningstillfället gällande avtalspris för liknande produkt med samma bindningstid som kund redan haft i avtalet.

 

4.2 Alla priser till företag är exklusive moms.

 

4.3 Avtalsperiod framgår i elavtal, Kraftviken Energi AB ansvarar inte i något fall för försenad leverans start som beror på bristfällig eller felaktig information från kund eller kunds ombud. Har kund tidsbundet elavtal till en viss tid med en annan leverantör ansvarar kund själv för eventuell uppsägning av detta, samt för eventuella brytningsavgifter om det nuvarande avtalet sägs upp innan det har löpt ut.

 

5. AVTALET

 

5.1 Avtalet mellan kund och Kraftviken Energi AB består av elavtal inklusive Kraftviken Energi AB:s avtalsvillkor och branschens avtalsvillkor för försäljning av el till konsument respektive näringsidkare, för närvarande EL2012K respektive EL2012N. I den mån skiljaktigheter förekommer skall elavtalet inklusive Kraftviken Energi AB:s avtalsvillkor äga företräde framför branschens allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till konsument respektive näringsidkare.
 

5.2 Kunds eventuella ändringar och tillägg i den förtryckta texten i avtalet måste skriftligen godkännas av Kraftviken Energi AB för att vara gällande. Kraftviken Energi AB kan komma att genomföra kreditprövning av kund, vilken kan leda till att kunds beställning inte accepteras.

 

6. UPPSÄGNING OCH FLYTT

 

6.1 Uppsägning skall ske av kund eller av ombud med giltig fullmakt från kund. Vid uppsägning som inte följs av ett faktiskt leverantörsbyte övergår avtalet, om inte annat överenskommet vid avtalstidens utgång till likvärdig avtalsform.

 

6.2 Kund förpliktar sig att meddela Kraftviken Energi AB innan flytt. Kraftviken Energi AB ansvarar inte för indirekta förluster till följd av fel, såvida inte skadan har orsakats genom grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse från Kraftviken Energi ABs sida. Kund kan omedelbart säga upp avtalet vid väsentligt avtalsbrott från Kraftviken Energi AB. Vid konkurs eller om Kraftviken Energi AB måste sluta leverera ström avslutas alla skyldigheter under sista balansdagen.

7. VILLKORSÄNDRINGAR

Kraftviken Energi AB äger rätt att på oförändrade villkor, helt eller delvis överlåta detta avtal på annan motpart utan Kraftviken Energi AB:s i förväg lämnade skriftliga medgivande. För samtliga avtal änger Kraftviken Energi AB rätt att ändra påslag och avtalsvillkor. Till elpriset tillkommer vid att tid gällande skatter, avgifter och andra lagstadgade pålagor. Om dessa ändras äger Kraftviken Energi AB rätt att justera elpriset i motsvarande mån utan föregående särskild underrättelse. Redovisning av sådana justeringar sker på efterföljande faktura.

8. FAKTURERING

Betalning ska vara Kraftviken AB tillhanda på angiven förfallodag. Kraftviken AB äger rätt att avräkna betalning i följande ordning: ränta, avgifter och kapitalbelopp. Vid sen betalning påföras en påminnelseavgift samt dröjsmålsränta. Gällande inkasso tillämpas bestämmelserna i inkassolagen.

 

9. VILLKOR FÖR AVTALSFORMER

 

9.1. Förvaltningsavtalet kostar 69 kronor per månad. Avtalet kan vara med en bindningstid (12/24/36 mnd) eller utan bindningstid men med en uppsägningstid (beroende på avtalet). Kunds Elpriset utgörs av ett fast pris per kWh per månad baserat på Kraftviken Energi ABs viktade inköpspriser från den fysiska och finansiella kraftmarknaden. Kunden ger också Kraftviken Energi AB fullmakt till att företa inköp av kundens kraftförbrukning i all marknadsvärdering. Om ingen uppsägning görs av kunden eller av en representant som är auktoriserad av kunden inom den tidsperiod som anges i avtalet, förlängs avtalet med leverantörens kontraktspris för motsvarande produkt med samma uppsägningsperiod som kunden redan hade i avtalet.

 

9.2. Uppsägning av avtal i förtid. Om Kund bryter avtalet i förtid har Kraftviken Energi AB, utöver vad som följer av branschens allmänna avtalsvillkor EL2012K respektive EL2012N, rätt till ekonomisk ersättning och är minst 10 öre per kWh under återstående avtalstid och minst 6.245 kronor per målpunkt för näringsidkare.

 

10. TVISTLÖSNING

Detta avtal är understärkt av svensk lag. Tvistlösning ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande. Platsen för skiljeförfarandet ska vara Stockholm. Skiljeförfarandet och de dokument som härrör från förfarandet, inklusive skiljedomen ska omfatta sekretess.